Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník a zákona č. 634/1992 Zb., Zákon o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov a vzťahuje sa na spotrebný tovar, u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady.

 

Záručná doba spotrebného tovaru je 24 mesiacov a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave.

Spotrebiteľ môže uplatniť oprávnenú reklamáciu jedným z uvedených spôsobov:

- Poštou na adrese: Ráj kování s.r.o., Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky, Česká republika

- Emailom na adresu: info@najklucky.sk 

- Osobne na adrese: Ráj kování s.r.o., Štramberská 2871/47, 703 00 Ostrava - Hulváky, Česká republika

Spotrebiteľ je pri podávaní reklamácie povinný doložiť:

- Doklad o predaji tovaru (daňový doklad, faktúra, záručný list),

- Reklamovaný tovar s kompletným príslušenstvom,

- Podrobný popis závady.

 

V prevádzkárni firmy je spotrebiteľovi je vyhotovený doklad o prijatí tovaru do reklamácie.

Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

- Opotrebenie veci jej obvyklým užívaním,

- Neodbornou manipuláciou a používaním v rozpore s návodom či užívateľskou príručkou,

- Poškodenie živlami (napr. Voda, oheň či blesk a pod.),

- Poškodenie nadmerným zaťažovaním,

- Poškodenie tovaru pri preprave (táto reklamácia sa rieši priamo s dopravcom).

 

V prípade oprávnenej reklamácie je tovar spotrebiteľovi bezplatne opravené. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú závadu je tovar vymenený za nový. V prípade výmeny tovaru začína plynúť nová záručná lehota.

Lehota na vybavenie reklamácie vrátane odstránenia vady je bez zbytočného odkladu 30 kalendárnych dní, ak sa strany nedohodnú inak. Táto lehota začína plynúť dňom prijatia reklamácie. Ak nebude lehota dodržaná, má spotrebiteľ právo na výmenu chybného tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. .2016. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

ešte minútku!

neodchádzajte od nás s prázdnymi rukami!

Pripravili sme si pre Vás darček v podobe
zľavového kupónu na akýkoľvek nákup.

Šanca sa už nebude opakovať!

Prezraďte nám Vaše krstné meno a email
a vyzdvihnite si 3% zľavu na nákup!